A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és  tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat. Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtarthatja a munkáltató vagy annak belső megbízottja.

Bővebben... »

A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. A felsorolt kötelezettségeket a munkabaleset esetén - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a munkáltató, foglalkozási megbetegedés esetén a népjóléti miniszter rendeletében meghatározott szerv (személy) teljesíti.

Bővebben... »

Egysége jelenleg nem rendelkezik HACCP dokumentációval? Akkor Önnek HACCP rendszer kiépítésre van szüksége! Tájékoztatjuk a törvényi előírásokról és Hatósági elvárásokról, felkészítjük a Hatósági ellenőrzésekre, kijelöljük azokat a bizonyos kritikus pontokat, elkészítjük Önnek a HACCP kézikönyvet, valamint kiállítunk a HACCP rendszer működéséről egy igazolása.

Bővebben... »

A Munkavédelmi Szabályzat elkészítése ma már nem előírás, azonban egyes fejezeteinek megléte kötelező (pl. egyéni védőeszköz juttatási rend, munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje, stb.). Ezeket a dokumentumokat külön-külön ellenőrzi a hatóság, és bírságokat szab ki hiányosságok esetén. Éppen ezért érdemes elkészíttetni a Munkavédelmi Szabályzatot, mely átfogóan és áttekinthetően tartalmazza a munkavédelmi jogszabályok által előírt dokumentumokat.

Bővebben... »

Laboratóriumunk jelen problémák megoldására  komplex műszeres helyszíni zajmérést és vizsgálatot végez, attól függően, hogy milyen a munkaterület és a munkahelyek, illetve a dolgozók munkavégzéssel összefüggő jellemzői. Számos zajterhelés oka az új munkaterület létesítése, új zajforrás telepítése, meglévő munkaterület illetve zajforrás áthelyezése, áttelepítése. A beavatkozások során az addig meglévő, de az intézkedést követően egyéb munkahelyeken is gyakran jelentkezik egészséget károsító zajterhelés.

Bővebben... »

Veszélyes- és nem veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezés, max. 5 éves biztonsági gépvizsgálatok, (jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció alapján ennél rövidebb időköz is lehetséges, példának okáért, különféle láncfűrész, motorfűrész esetén, a (1993. évi XCV. trv. és az 5/1993 MÜM rendelet alapján), 1 évente kötelező elvégeztetni az időszakos biztonsági vizsgálatot az üzemeltetőnek.

Bővebben... »

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – meghatározott időtartamra – aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez. A munkakörülmények, a munkaeszközök, és technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak. Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül! Az egyéni védőeszközök körének meghatározást a munkavédelmi szakember a foglakozás-egészségügyi orvossal együtt végzi.

Bővebben... »

A dolgozókat munkavégzésük során hőterhelés. /hideg hatás érheti. Ez nem csak fizika unkavégzés esetén okozhat problémát, hanem irodákban, szellemi munkát végzők esetében is. A munkavállaló közérzetét és munkavégző képességét (koncentrációját, teljesítményét) jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen a munkahelyi klíma (ezt most nem átvitt értelemben kell érteni). A kellemes klíma komforttényezői a munka nehézségi fokától függően különbözők lehetnek. Ettől teljesen eltérő jellegű problémát jelent, ha a munkavállalót munkahelyén jelentős hőterhelés éri.

Bővebben... »

A vállalati kockázatkezelést, kockázatértékelést ma már nem lehet félvállról venni, mivel egy cég száz partneréből átlagosan öt szűnik meg egy éven belül, ebből átlagosan majdnem három fizetésképtelenség miatt. Az új vevők mellett a meglévő üzleti partnerek kockázatelemzést is szükségszerű elvégezni ahhoz, hogy a nem fizetések kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen.

Bővebben... »

Az elektroszmog mérés célja az egységen kívüli és belüli elektromágneses sugárzás forrásainak a felderítése, és a villamos terektől, az elektromágneses sugárzásoktól ( a lehetőségek szerint ) mentes terek kijelölése, valamint az elektroszmog elleni védekezés lehetőségeinek felmérése, javaslat tétel.

Bővebben... »

A kémiai kockázatelemzés a munkahelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozik. A kockázatelemzés célja, hogy a vegyi anyagokkal foglalkozó munkakörökre kiterjedően a vegyi anyagokra megállapítsák: a jellemző egészségi és biztonsági kockázatokat, a veszélyeztetettség mértékét és, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve csökkentéséhez szükséges intézkedéseket.

Bővebben... »

A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában. A munkahigiéne a dolgozókat érő kóroki tényezők vizsgálatával, mérésével és értékelésével foglalkozik.
Munkahigiénés laboratóriumunk a munkabiztonsági szakemberek részére kíván segítséget nyújtani a kockázat értékeléshez kötelezően előírt munkahelyi expozíciós vizsgálatok végzésében és értékelésében.
Elsősorban azért, hogy a munkavállalók, alkalmazottak az előírásoknak megfelelő, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között végezhessék tevékenységüket. Másodsorban pedig azért, és ez sem elhanyagolható körülmény, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzésnek nyugodt lelkiismerettel nézhessenek elébe, elkerüljék a bírságot, vagy a még súlyosabb szankciókat.
Munkagép és munkaeszköz zajkibocsátása, zajjal terhelt munkaterület, munkahely, helyiség zajterhelése számos esetben kedvezőtlenül befolyásolja a munkavégzést, sőt egészségre káros hatást okoz, mely a munkavállalót terheli.

Bővebben... »